Orzeczenie sądowe separacji podejmowane jest na rozprawie separacyjnej. Ażeby mogła się ona odbyć konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Należy wiedzieć, że każdy pozew, aby został rozpatrzony musi zawierać wszystkie konieczne informacje.

Kto może złożyć pozew o separację?

W przypadku separacji pozew może złożyć jeden z małżonków lub oboje. W odróżnieniu od rozwodu pozew o separację może złożyć zarówno małżonek uznany winnym rozpadu pożycia jak i małżonek niewinny.

Co musi zawierać pozew o separację?

Pozew o separację musi być odpowiednio przygotowany i opłacony.Każdy pozew o separację musi zawierać elementy stałe, na podstawie których sąd może się odnieść do wniosku wyznaczając datę rozprawy lub odrzucając pozew. W pozwie musi się znaleźć:

 • Wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku – na pozwie musi znaleźć się adres siedziby sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. Może to być sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu małżonków. Jeśli małżonkowie mieszkają osobno, to sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd w miejscu zamieszkania jednego z nich.
 • Określenie stron postępowania – w pozwie muszą się znaleźć dokładne dane obojga małżonków takie jak: pełne imiona i nazwiska czy obecny adres zamieszkania.
 • Żądania – w kolejnym punkcie należy wymienić wszystkie żądania wnoszone przez stronę pozywającą. Przede wszystkim musi się tam znaleźć prośba o zasądzenie separacji ze wskazaniem winy lub bez. W zależności od sytuacji finansowej może się tutaj pojawić wniosek o przyznane alimentów. Jeśli para posiada małoletnie dzieci, pozywający może wnioskować o przyznanie opieki nad dziećmi oraz zasądzenie alimentów na ich rzecz. Ponadto w pozwie mogą się znaleźć również prośba o zasądzenie zwrotu kosztów procesu od drugiego współmałżonka oraz o podział majątku. W pozwie powinny się zatem znaleźć wszystkie sprawy, które wnioskodawca chce, aby zostały unormowane podczas rozprawy.
 • Wniosek o przesłuchanie świadków – w przypadku, gdy pozywający chce dołączyć do sprawy zeznania świadków, musi zawrzeć w pozwie prośbę o ich przesłuchanie.
 • Uzasadnienie – w treści wniosku musi się znaleźć również uzasadnienie złożenia pozwu. W tej części pozwu należy wyjaśnić dlaczego wnioskodawca chce uzyskać separację. Muszą się tutaj znaleźć dowody świadczące o rozpadzie małżeństwa, a w przypadku wnioskowania o separację z orzeczeniem winy, powinny być tu również zamieszczone dowody winy jednego z małżonków.
 • Dane dotyczące dzieci – w pozwie o separację muszą się również znaleźć dokładne dane wspólnych dzieci takie jak: imiona, nazwiska, daty urodzenia czy płeć.
 • Stosunki majątkowe współmałżonków – we wniosku należy zamieścić również informacje dotyczące wspólnego majątku. Jeśli przed zawarciem małżeństwa została spisana intercyza, albo jakaś inna umowa, to także należy wspomnieć o tym w pozwie.
 • Załączniki – na końcu wniosku powinna się znaleźć pełna lista dokumentów załączonych do pozwu.

Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu o separację?

Rozpoznanie sprawy poza samym wnioskiem wymaga również dodania do niego różnych załączników, które potwierdzą zawarte w treści pozwu informacje. Powinny się wśród nich znaleźć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci,
 • zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości zarobków,
 • odpisy pozwów o separację (pozew powinien być dostarczony do sądu w trzech egzemplarzach),
 • dokumenty umożliwiające ustalenie wysokości należnych alimentów np. wykaz wydatków, rachunki, itp.

Ważne!

Składając pozew o separację należy pamiętać, aby każdy z egzemplarzy był odręcznie podpisany. Wpisanie imienia i nazwiska maszynowo jest błędem formalnym, który uniemożliwi rozpatrywanie wniosku.