Jednym z punktów spornych podczas rozpraw separacyjnych i rozwodowych jest podział majątku. Zarówno w przypadku spraw o orzeczenie separacji jak i rozwodu prawo dotyczące podziału majątku działa podobnie.

Stosunki majątkowe między małżonkami

Podział majątku podczas orzekania separacji jest w dużej mierze uzależniony od stosunku majątkowego pomiędzy współmałżonkami. W zależności od statusu majątkowego można podzielić sposób jego podziału na dwa rodzaje.

  1. Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową – w przypadku, kiedy małżonkowie podpisali przed ślubem lub w trakcie trwania związku małżeńskiego umowę o rozdzielności majątkowej, sąd nie orzeka o podziale majątku, gdyż takie ustalenia prawne zawiera umowa majątkowa małżonków.
  2. Małżonkowie, do których stosują się przepisy o wspólnocie majątkowej – wszyscy małżonkowie, którzy nie podpisali umów regulujących sprawy majątkowe są współwłaścicielami majątku, który został zebrany podczas trwania związku małżeńskiego. W takim wypadku sąd orzeka o podziale majątku. Może się to odbyć podczas rozprawy separacyjnej lub na osobny wniosek jednego z małżonków.

Co zalicza się do majątku wspólnego?

Przy sepracji podziałowi ulegnie tzw. majątek wspólny.Majątkiem wspólnym małżonków są wszelkie dobra zebrane podczas ich wspólnego życia. Wyjątek stanowi majątek wniesiony do małżeństwa przez jednego z małżonków, oraz darowizny i spadki, które otrzymuje jeden z małżonków. Poza tymi wyjątkami małżonkowie mają równe prawo do całego majątku powstałego w czasie trwania ich małżeństwa. Warto wiedzieć, że w skład majątku, który ulega podziałowi podczas separacji wchodzą również:

  • dochody uzyskane za pracę oraz wszelkie dochody pochodzące z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków np. oprocentowanie z lokat bankowych;
  • środki zgromadzone na rachunku OFE lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków;
  • dom lub mieszkanie, o ile nie spełnia warunków dotyczących majątku osobistego małżonków (jeśli nie są darowizną, spadkiem, majątkiem wniesionym do związku przez jednego z małżonków);
  • wszelkie urządzenia znajdujące się w gospodarstwie domowym, które zostały zakupione podczas trwania związku małżeńskiego, a nie zostały objęte umową o rozdzielności majątkowej np. sprzęt RTV i AGD, samochód, itp.

Podział majątku

Warto wiedzieć, że podczas trwania małżeństwa żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego. Furtką dla osób, którym na tym zależy jest spisanie intercyzy. Podczas orzeczenia rozwodu lub separacji małżonkowie mają prawo do złożenia wniosku o rozdział majątku. Wniosek taki można zamieścić w pozwie o separację lub złożyć go osobno po orzeczeniu separacji.

Wniosek o podział majątku

We wniosku o podział majątku można się domagać:

  • równego podziału majątku;
  • podziału majątku na części nierówne;
  • ustalenia wydatków poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie – podlegają one zwrotowi.

Wniosek o podział majątku może zostać rozpatrzony podczas rozprawy separacyjnej o ile nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie. W innym wypadku małżonkowie po orzeczeniu separacji muszą złożyć osobny wniosek o podział majątku.