Separacja to dla wielu osób bardzo trudny okres. Sąd orzeka ją wtedy, gdy udowodniony jest rozpad małżeństwa. Bywa, że małżonkowie wykorzystują ten czas na naprawienie swojego związku albo na upewnienie się, że dalsze jego trwanie nie ma sensu. Warto jednak wspomnieć, że orzeczenie separacji nie jest równoznaczne z wyprowadzeniem się jednego z małżonków z wspólnie zajmowanego mieszkania. Podczas rozprawy sąd może ustosunkować się do wniosku małżonków o korzystanie ze wspólnego mieszkania, co jednak oznacza konieczności wyprowadzki. Istnieje również możliwość wnioskowania o eksmisję małżonka, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że nie zawsze jest ona możliwa.

Wniosek o eksmisję i jego uzasadnienie

W trakcie separacji można złożyć wniosek o eksmisję małżonka.W polskim prawie nie istnieje wyraźna definicja „rażąco nagannego postępowania”? Niemniej jednak w praktyce sądowej pod tym pojęciem rozumiane są wszelkie zachowania jednego z małżonków, które mogą narazić innych członków rodziny na niebezpieczeństwo lub uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Najczęściej jako postępowanie rażąco naganne uznawane są alkoholizm, narkomania, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Udowodnienie takiego zachowania uprawnia do wnioskowania o eksmisję małżonka.

Eksmisja a akt własności lokalu

Bardzo ważną sprawą podczas wnioskowania o eksmisję małżonka po orzeczonej separacji jest akt własności lokalu. Jeśli eksmitowany małżonek jest wyłącznym jego właścicielem lub przysługuje mu wyłączny wkład mieszkaniowy w spółdzielczym lokatorskim prawie do mieszkania, nie ma możliwości prawnej eksmitowania go. Jeśli natomiast mieszkanie lub dom są współwłasnością małżonków lub zostały nabyte w okresie trwania związku małżeńskiego może zostać orzeczona eksmisja.

Eksmisja na mocy wyroku separacyjnego

Wyrok separacyjny, w którym sąd orzeka eksmisję jednego z małżonków nie posiada rygoru natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to, że do czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego nie można żądać od małżonka objętego orzeczeniem eksmisji opuszczenia zajmowanego lokalu.