Kiedy małżonkowie decydują się złożyć pozew o separację, często wydaje im się, że sprawa dotyczy jedynie ich związku. Warto jednak pamiętać, że separacja podobnie jak rozwód ma wpływ na całą rodzinę, w tym również na dzieci.

Pozew separacyjny z orzeczeniem prawa do opieki nad dzieckiem

Najlepszym rozwiązaniem jest aby rodzice sami ustalili zasady opieki nad dziećmiNajlepiej jeśli rodzice przed orzeczeniem separacji ustalą między sobą warunki opieki nad dziećmi. Jeżeli sąd jest przekonany o słuszności ustaleń między rodzicami, wtedy może je poprzeć prawnie. Podejmując decyzję dotyczącą miejsca zamieszkania dziecka sąd zazwyczaj stara się nie rozdzielać rodzeństw i kieruje wszystkie dzieci do jednego z rodziców. Warto jednak wspomnieć, że w uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od tej reguły i rozdzielić rodzeństwo.

Co sąd bierze pod uwagę orzekając o sytuacji prawnej dziecka?

W przypadku formalnej separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu konieczny jest wniosek złożony w sądzie. Warto wiedzieć, że pozew separacyjny znacznie różni się od pozwu rozwodowego. Przede wszystkim pozew o separację może złożyć zarówno małżonek winny rozpadu związku jak i małżonek niewinny. W przypadku kiedy jedno z małżonków wnioskuje o separacje a drugie o rozwód, orzeczenie sądu jest zależne od sytuacji w związku. Sędzia może przychylić się do wniosku rozwodowego wtedy, gdy uzna, że przedstawione dowody uzasadniają taką decyzję. Jeśli pozew o rozwód zostanie oddalony, nie oznacza to równoczesnego oddalenia wniosku o separację, który jest rozpatrywany osobno.

Orzeczenie odnośnie władzy rodzicielskiej

W zależności od sytuacji w rodzinie sąd podczas rozprawy separacyjnej może zastosować kilka różnych rozstrzygnięć.

  • Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – taki stan sąd orzeka najczęściej w przypadku rodziców, którzy przed rozprawą separacyjną ustalili dokładne warunki dotyczące wychowania dziecka. Warunkiem takiego orzeczenia jest uzasadnione oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw dziecka.
  • Powierzenie pełnienia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy równoczesnym ograniczeniu Sąd może zdecydować o zostawieniu dzieci jednemu z rodziców.władzy rodzicielskiej drugiego rodzica – sąd orzeka w ten sposób, jeśli istnieje uzasadnione zagrożenie, że zdania rodziców mogą być odmienne w stosunku do spraw związanych z wychowaniem małoletniego, a ich różnica może szkodzić dziecku. Orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jest zazwyczaj uzupełnione zapisami wskazującymi na zakres praw i obowiązków rodzica z ograniczonymi prawami rodzicielskimi względem dziecka.
  • Ograniczenie władzy rodzicielskiej – w uzasadnionych wypadkach sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom. W zależności od sytuacji panującej w rodzinie sąd może np. ustalić kuratora, którego zadaniem będzie stanowienie pieczy nad rodzicem i dzieckiem, małoletni może zostać przeniesiony do instytucji sprawującej częściowy dozór nad dzieckiem albo rodzicom zostaną ograniczone prawa do podejmowania decyzji dotyczących wychowania dziecka, itp.
  • Zawieszenie władzy rodzicielskiej – sąd orzeka zawieszenie władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy istnieje przemijająca przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej.
  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej – sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Takie orzeczenie ma miejsce jeśli istnieją nieprzemijające przeszkody uniemożliwiające sprawowanie władzy rodzicielskiej, władza ta jest wyraźnie nadużywana bądź też rodzic lub rodzice w sposób rażący zaniedbują obowiązki wobec dziecka.