Podczas orzekania separacji w trybie procesowym sąd na wniosek jednego z małżonków może wskazać winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Należy wiedzieć, że jeśli małżonkom zależy na szybszym oraz tańszym przeprowadzeniu sprawy separacyjnej i wybierają tryb nieprocesowy, sąd nigdy nie wskazuje winnego. Niemniej jednak decydując się na separację warto wiedzieć, że stwierdzenie winy jednego z małżonków pociąga za sobą skutki prawne, np. wpływa na warunki otrzymywania alimentów.

Brak orzeczenia o winie

W przypadku separacji nieprocesowej, o którą wspólnie wnioskują oboje małżonkowie, sąd nie ma obowiązku określenia winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Orzeczenie o winie

W przypadku separacji w trybie procesowym sąd podczas rozprawy określa winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W zależności od sytuacji sąd może orzec o:

  • winie jednego z małżonków;
  • winie obojga małżonków;
  • braku winnego.

Pojęcie winy

W przepisach prawnych nie ma jasnej definicji winy. W praktyce chodzi o ustalenie przez sąd, które z małżonków (bądź oboje) poprzez swoje naganne zachowanie spowodowało rozpad pożycia małżeńskiego.

Skutki prawne orzeczenia o winie

W przypadku rozprawy separacyjnej określenie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego prowadzi do skutków prawnych. Najważniejszymi z nich, a zarazem najbardziej odczuwalnymi są skutki finansowe.

  • Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa ma prawo domagaćW przypadku separacji małżonek może domagać się alimentów. się alimentów od drugiego małżonka – jeśli małżonek nie uznany za wyłącznie winnego znajdzie się w niedostatku ma prawo do starania się o pomoc finansową od drugiego małżonka. Sąd orzeka o przyznaniu oraz wysokości alimentów na rzecz małżonka znajdującego się w niedostatku. Podczas ustalania kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małżonka starającego się o alimenty oraz możliwości finansowe drugiego małżonka.
  • Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, może zostać zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów, również wtedy, gdy jego współmałżonek nie znajduje się w niedostatku, ale znacznie obniżył się jego status materialny.
  • Małżonek, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa nie może starać się o alimenty.

Należy pamiętać, że w przypadku separacji obowiązek alimentacyjny nie jest określony w czasie, tak jak to jest w przypadku rozwodów. Małżonkowie będący w separacji są zobowiązani płacić zasądzone alimenty do czasu zniesienia separacji, rozwodu lub śmierci małżonka, na rzecz którego płacone było świadczenie. W trakcie trwania separacji można składać wniosek do sądu o zmianę kwoty alimentów ich zasądzenie lub zniesienie. O wszystkich sprawach związanych z płaceniem alimentów decyduje sąd.