Podczas sprawy separacyjnej zazwyczaj orzekany jest również obowiązek alimentacyjny. Sąd może nakazać płacenia alimentów na rzecz współmałżonka lub wspólnego potomstwa.

Obowiązek alimentacyjny

Oboje rodzice, niezależnie od stanu prawnego, są zobowiązani do dbania o dobro dziecka. Wiąże się to z opieką i wychowaniem, ale również z zapewnieniem środków materialnych. W przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji najczęściej dochodzi do sytuacji, kiedy na jedno z rodziców nałożony zostaje obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Jeśli tego rodzaju ustalenia nie odbywają się podczas rozprawy separacyjnej, wtedy rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem może w imieniu dziecka złożyć wniosek o przyznanie alimentów.

Określenie wysokości alimentów

Wysokość alimanetów może zależeć od zarobków i możliwości zarobkowych.W polskim prawie nie istnieje wymierny przelicznik wysokości alimentów, które może otrzymać dziecko. Istnieje jednak szereg założeń, które sędzia powinien brać pod uwagę podczas ustalania ich wysokości. Podstawowym założeniem podczas ustalania kwoty alimentów są uzasadnione potrzeby dziecka, a z drugiej strony zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica. Ponadto według polskiego prawa dziecko ma prawo żyć na stopie podobnej do stopy życiowej rodziców. W praktyce oznacza to, że powinno mieszkać w podobnych warunkach, co rodzice, czy jeździć na wakacje o podobnym standardzie co rodzice. Warto jednak podkreślić, że rodzice nie muszą oddawać całego swojego majątku dziecku, a jedynie część, która pokryje jego usprawiedliwione potrzeby. Należy pamiętać, że niskie dochody, albo tymczasowy brak zatrudnienia nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

W przypadku zmieniających się potrzeb dziecka istnieje możliwość zmiany wysokości zasądzonych alimentów. W takim wypadku należy złożyć wniosek w sądzie rodzinnym oraz dołączyć do niego dokumenty wykazujące wzrost wydatków. Sąd rozpatruje taki wniosek pozytywnie lub negatywnie.

Dokumenty przydatne podczas określania wysokości alimentów

Do rozprawy określającej wysokość alimentów warto dobrze się przygotować. Do wniosku o ich przyznanie (bądź podniesienie zasądzonej wcześniej kwoty), należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego np. PIT-y, zaświadczenie od pracodawcy itp. oraz dokumenty dotyczące wydatków ogólnych takich jak opłaty za czynsz czy rachunki, jak również wydatków na dziecko np. rachunek za dodatkowe lekcje, korepetycje czy wizyty u lekarza specjalisty. Na ich podstawie sąd określa wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Warto wiedzieć

Mówiąc o alimentach warto pamiętać, że nie muszą być one w formie pieniężnej. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać również, w całości lub w części, na staraniach o jego utrzymanie i wychowanie.