W każdym małżeństwie pojawiają się problemy. Niekiedy są to jedynie niewielkie spięcia między małżonkami, ale bywa również tak, że zachowania jednego lub obojga doprowadzają do rozpadu związku. W takim wypadku warto zatrzymać się na chwilę i dokładnie przemyśleć co będzie dalej. Jeśli małżonkowie nie chcą podejmować radykalnej decyzji o rozwodzie, zawsze mogą skorzystać z możliwości jakie daje separacja. Jednakże, aby wniosek o separację został rozpatrzony przez sąd musi być on odpowiednio umotywowany.

Przesłanki do orzeczenia separacji

Aby sąd orzekł separację muszą być spełnione przesłanki pozytywne, przy czym nie mogą zaistnieć przesłanki negatywne. Przesłanką pozytywną w tym wypadku jest rozpad pożycia małżeńskiego w sferze psychicznej/uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Separacja nie może zostać orzeczona jeśli w jej skutek ucierpiałyby dzieci lub w inny sposób byłaby ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rodzaje separacji

Jeśli chodzi o wysokość świadczeń, to jest ona uwarunkowana funkcjonującą w polskim prawie generalną przesłanką, mówiącą, że dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców, co oczywiście nie oznacza, że dobrze sytuowany ojciec dziecka ma obowiązek płacić alimenty na dziecko w wysokości równej jego dochodom, ale jedynie zapewnić podobny status materialny. Z kolei ani niskie dochody, ani status osoby bezrobotnej nie stanowią podstawy do zwolnienia z płacenia alimentów na małoletnie dzieci. Wysokość alimentów może podlegać zmianie, nie jest bowiem ustalona raz na zawsze. Wraz ze zmianą potrzeb dziecka można wystąpić o podwyższenie ich wysokości, a w przypadku znaczącego pogorszenia się poziomu życia świadczącego alimenty, o ich obniżenie.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Podczas orzekania separacji sąd bierze pod uwagę przyczyny rozpadu małżeństwa. Istnieją trzy grupy przyczyn, które najczęściej występują jako uzasadnienie wniosku o separację. W zależności od nich podczas rozprawy separacyjnej może zostać wskazany winny złej sytuacji w związku, co wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

  • Przyczyny zawinione – to takie, które wynikają z indywidualnych zachowań jednego lub obojga małżonków. Należą do nich m.in. groźby, zdrady, nieetyczne postępowanie, alkoholizm lub narkomania, odmowa wzajemnej pomocy, niewłaściwy stosunek do współmałżonka i/lub dzieci.
  • Przyczyny niezawinione – to takie, na które nie do końca mają wpływ małżonkowie. Do tej grupy można zaliczyć m.in. długotrwała chorobę, zasadniczą różnicę charakterów lub niedobór seksualny.
  • Przyczyny zależne od okoliczności – to takie, które mogą być potraktowane jako zawinione bądź niezawinione w zależności od sytuacji. Można do nich zaliczyć np. bezpłodność, różnicę wieku lub różnicę światopoglądu.